PAROCHIE SINT JACOBUS MAJOR
 

 

 

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
072-532 41 43
info@rk-bronvanlevendwater.nl

                                                                                                       Heiloo, december 2017
Aan alle Parocianen 

In dit extra bericht willen wij ingaan op de toekomst van de parochiegemeenschap Bron van Levend Water in zijn algemeen en de geloofsgemeenschappen in de Egmonden in het bijzonder. U zult lezen dat wij als parochiebestuur, na intensief overleg, hebben besloten de geloofsgemeenschappen in de Egmonden samen te voegen tot één geloofsgemeenschap met één kerk in Egmond aan den Hoef, de Heilige Margaretha Maria Alacoque kerk. De Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk in Egmond aan Zee en de Heilige Adelbertus kerk in Egmond-Binnen zullen gaan sluiten. Voor ons als Parochiebestuur is dit een moeilijke beslissing en wij realiseren ons dat het velen binnen onze parochie pijn zal doen. Maar wij zijn er van overtuigd dat door het verminderen van het aantal kerkgebouwen onze parochie zo goed als mogelijk op de toekomst wordt voorbereid.

 ‘Kerk in een verander(en)de samenleving’
Eind 2016 verscheen vanuit het Bisdom de gespreksnotitie ‘Kerk in een verander(en)de samenleving’. In deze gespreksnotitie zijn gedachten neergelegd met betrekking tot de voortgang van het pastoraat in de komende jaren. Hoe er wordt aangekeken tegen de huidige stand van zaken in kerkelijk Nederland en in ons bisdom en vooral hoe we naar de toekomst toe moeten gaan bewegen.

 Uit een kortgeleden verschenen rapport 'God in Nederland' blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlanders gedoopt is, katholiek of protestant. Ongeveer 5 % van deze gedoopten bezoekt (on)regelmatig een kerkdienst.
Onze eigen parochie Bron van Levend Water telt ruim 14.000 geregistreerde parochianen. In de Egmonden tellen wij 2.800 geregistreerde parochianen, waarvan zo'n 140 gelovigen regelmatig participeren in een weekendviering in één van de drie kerken. Dat is nog slechts 5% van het totaal aantal geregistreerde parochianen. Naar verwachting zal dit aantal door de vergrijzing in de komende jaren nog verder afnemen.

Vanuit de overtuiging dat een geloofs­gemeenschap een gebouw nodig heeft, maar geen gebouw is, hebben wij ons de vraag gesteld: hoe kunnen we onze gemeenschappen enerzijds ruimtes bieden voor kleine groepen om samen te komen voor schriftlezing en gebed, voor catechese, caritas, ouderenzorg etc. en anderzijds een kerkruimte om te vieren.
Hoe kunnen onze betrokken parochianen worden gemotiveerd om samen met andere lokale geloofsgroepen te vieren en kerk te zijn, al is het af en toe?

Aansluiten bij elkaar
Het is al vaker gezegd: het samenkomen om Eucharistie te vieren is het hart van ons kerkzijn, zowel theologisch als historisch. We hebben ons als parochiebestuur ten doel gesteld om van de steeds kleiner wordende lokale geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk kerkgangers te motiveren om in het weekend bij een centrale viering aan te sluiten. Voor de overblijvende parochianen van wie niet meer verwacht kan worden dat ze zich elders aansluiten zullen wij ons inspannen om, zolang het pastorale team daartoe uitgerust is, op een doordeweekse dag samen te komen en te vieren. Maar ook de koren, waar een grote mate van sociale verbondenheid bij aanwezig is, willen wij hierbij zo veel als mogelijk dichtbij blijven faciliteren.

Bron van de toekomst

Samengevat betekent het besluit van het parochiebestuur voor onze parochianen in de Egmonden:

*         Vanaf 1 april 2018 zullen de drie verschillende locatieraden verenigd worden in een samenwerkingsverband.

*         Vanaf 1 juli 2018 zal de frequentie van de weekendvieringen in Egmond-Binnen en Egmond aan Zee worden verminderd tot eens per twee weken. In Egmond aan den Hoef blijft wekelijks een weekendviering.

         De frequentie van gezamenlijke vieringen binnen het samenwerkingsverband Bron van Levend Water (tot het samenwerkingsverband behoort ook Limmen) willen we gaan verhogen naar 4 keer per jaar en dit aantal verder laten groeien.

         Het bestuur zal zich inspannen om de koren te enthousiasmeren om aansluiting bij elkaar te zoeken. Wij onderkennen dat de koren binnen de geloofsgemeenschap een belangrijke bindende rol vervullen met hun kring van familie en vrienden. Ons streven is dat vanuit de koren een eigen initiatief en plan komt voor verdergaande samenwerking.

*         Als parochiebestuur zullen wij ons sterk maken voor zogeheten steunpunten in Egmond aan Zee en Egmond-Binnen. Hier kan een doordeweekse viering worden gehouden, waar nodig administratie worden gevoerd en kunnen ook de koren repeteren. Een dergelijk steunpunt willen wij in stand houden zolang het huidige pastorale team op sterkte blijft.

         Vanaf september 2019 zullen er alleen nog weekendvieringen worden gehouden in de kerken te Egmond aan den Hoef, Heiloo en Akersloot alsmede in Limmen. De kerken in Egmond-Binnen en Egmond aan Zee zullen in september 2019 worden gesloten.

De komende periode zullen we met alle betrokkenen bekijken hoe we gezamenlijk het proces kunnen vormgeven om te komen tot één levendige samengevoegde geloofsgemeenschap, centraal in de Egmonden.

Over een eventuele herbestemming van de te sluiten kerken is nog geen concrete gedachte gevormd. In de loop van volgend jaar zullen wij in overleg met de gemeente gaan bezien welke mogelijkheden hiervoor zijn. 

Tot slot zij nog vermeld dat er voor de begraafplaatsen in Egmond aan den Hoef en Rinnegom niets wijzigt.

 

Namens het parochiebestuur Parochie Bron van Levend Water,

 

Pastoor H.G.I. Helsloot, voorzitter
M.G.M. den Blanken, vicevoorzitter

.